Jeviště je připravené pro revoluční technologická řešení pro tento „bláznivý svět“, zejména ve zdravotní péči. Lidé nyní volají po fyzické ochraně a duševním vzestupu od katastrofických událostí, které zahrnují změny na Zemi, změny klimatu a hrozící pandemie.

 

Definice Solfeggia odhalují klíče pro 144 000 pěvců naplňujících Zjevení 14:1

UT – quent laxis

1. slabika používaná pro první tón v diatonické stupnici v raném solmizačním systému a později nahrazená "do".

2. slabika zpívaná k tomuto tónu ve středověkém chvalozpěvu "Svatého Jana Křtitele".

3. celá škála nebo rozsah; gamut emocí od zármutku po radost.

4. celá série uznávaných hudebních tónů ; pozdní "ME"  – zkrácený tvar Gamma užívaný k reprezentaci prvního nejnižšího tónu (G) na středověké stupnici Ut, Re, Mi, Fa, So, La, Si. Gamma- 1. třetí písmeno řecké abecedy. 2. třetí v sérii položek.

5. hvězda, která je obvykle třetí nejjasnější v konstelaci. Čtvrtá jednotka hmotnosti rovna jednomu mikrogramu. Pátá jednotka síly magnetického pole rovna 105 gaussů.  (laxis: loose; axis – propojení dvou nebo více národů. Také Axis Powers.)

 

Re – sonare fibris (Res-o-nance)

1 a: stav schopnosti být rezonující.

1b: vibrace o velké amplitudě v mechanickém nebo elektrickém systému způsobené relativně malým periodickým stimulem stejné nebo téměř stejné periody jako přirozená vibrační perioda systému

2. prodloužení zvuku odrazem; rezonance.

3a. zesílení zdroje řečových zvuků, zejména hlasu, souladnou vibrací vzduchu, zejména v dutinách úst, nosu a hltanu.

3b. charakteristická hodnota určitého hlasového řečového zvuku přenášeného rozšířením amplitud mezi dutinami hlavy, hrudi a hrdla.

4. větší než normální vibrace vytvořená v reakci na podnět, jehož frekvence je blízko přirozené frekvenci vibrujícího systému, jako elektrický obvod, ve kterém je hodnota mnohem větší než průměr zachována pro danou frekvenci.

5. hodnota obohaceného významu, důkladnosti nebo náznakovosti; báseň má rezonanci mimo svůj povrchový význam.

6. chemický úkaz, ve kterém se uspořádání valenčních elektronů molekuly mění tam a zpátky mezi dvěma nebo více stavy. (při proklepávání pro diagnostický účel) zvuk vzniklý při přítomnosti vzduchu. Resonantia, Echo = Reson (are) rozléhat se + Antia-ance. (Re – předpona, vyskytující se původně u slov přejatých z latiny, užití k vytvoření sloves označujících činnost v obráceném směru, čin v odpovědi na nebo zamýšlený k napravení situace, nebo že provedení nového činu navrátí dřívější stav věcí). (fibris: vlákno, hlasivka.)

 

MI-ra gestorum (Miracle)

1. mimořádná událost, která překonává veškerou známou lidskou moc nebo přírodní síly a je přisuzována božské nebo nadpřirozené příčině, hlavně Bohu.

2. jedinečný nebo neobyčejný příklad něčeho; zázrak, div; Miraculum=Mira (Ri) divit se. fr (French): pozorování, usilování o vytrvání proti světlu. (gestorum: gestikulace; pohyby k vyjádření myšlenky, emoce; jakákoli činnost, komunikace, atd. určené pro efekt).

 

FA-muli tuorum (Famulus,) … plurál Famuli,

1. služebník/služebníci, nebo sluha/sluhové, hlavne učence nebo kouzelníka (Latin), služebník, rodiny.

(Tuorum – quorum – 1. počet členů skupiny potřebný k účasti na sjednání obchodu nebo uskutečnění činnosti po právní stránce. obvykle většina).

2. zvláště zvolená skupina.

 

SO-lve polluti (So-lve’)

1. nalézt odpověď či vysvětlení pro; objasnit; vysvětlit; vyřešit záhadu nebo hádanku, vypracovat odpověď nebo řešení (matematického problému.) ;  Solvere to loosen, release dissolve = so-var, after velarl, of se-set-luere to wash; (viz očista.) Očista 1. čištění vodou nebo jinou tekutinou, hl. jako náboženský rituál. (Pollutii–pollute-luted, 1. učinit zkaženým nebo nečistým).

 

LA-bii reatum (Labi-al)

1. týkající se nebo podobající se pysku.

2. týkající se rtů,

3. (ohledně řečového zvuku) artikulovaný pomocí jednoho nebo obou rtů.

4. vymezující vnější stranu zubu směřujícího ke rtům.

5. retný řečový zvuk, hl. souhláska,  ML linguální. (Reatum – reakce – 1. obrácený pohyb či tendence; činnost v obráceném směru či způsobu. 2. posun vůči extrémnímu politickému konzervatismu; 3. touha vrátit se k dřívějšímu systému či pořádku. 4. čin v reakci na určitý vliv, událost apod.; 5. psychologická odezva na čin nebo podmínku. b. fyziologická změna indikující citlivost na cizí hmotu.)

6. mechanická odezva okamžitá odezva systému na aplikovanou sílu, manifestovaná jako vynaložení síly rovnající se rozsahem, ale v opačném směru, k aplikované síle.

 

SI (Sancte Johannes)

1. osoba mimořádné svatosti, formálně uznaná křesťanskou církví, zejména svatořečením.

2. osoba velké počestnosti nebo laskavosti.

3. zakladatel nebo patron, jako u hnutí.

4. člen jakékoli z rozličných křesťanských skupin.

5. potvrdit jako svatého. Svatořečit.  ME Seinte. Canon: První církevní pravidlo nebo zákon, ustanovené radou či jinou kompetentní autoritou, a v katolické církvi schválené papežem. Třetí sbor pravidel, principů nebo standardů akceptovaných jako samozřejmé a univerzálně závazné, zejména v oblasti studií umění. Jakýkoli oficiálně uznaný soubor posvátných knih. Část mše mezi Sanctus a svatým přijímáním. 11. konzistentní imitace tónu za tón jedné melodické linie jinou, ve které druhý řádek začíná po tom prvním. (samozřejmý: 1. související s nebo mající povahu axiomu; evidentní. 2. všeobecně akceptovaný princip nebo pravidlo. 3. tvrzení v logice nebo matematice, které je přijato bez důkazu kvůli studiu výsledků, které z něj vyplývají).

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly